Unix 小指令 
Saturday, September 30, 2023, 07:02 PM - 工作日誌   (同類別文章列表)
Posted by Administrator
1. 將目錄中特定副檔名的檔案重新命名並移除其副檔名
for i in $( ls *.txt ); do mv $i ${i%.*}; done

發表回應 ( 共計203閱讀人次 )   |  permalink   |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 200 )

<<第一頁 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 下一頁> 最後>>